กิจกรรม - ข่าว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

วันงดสูบบุหรี่โลก

วันไหว้ครู

      เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2554 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมรณรงค์ โดยถือป้ายเชิญชวนงดสูบบุหรี่ และเข้าร่วมกับตลาด 200 ปี ปราณบุรี จัดการแสดงดนตรี รณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวพิษภัยยาเสพติด
        พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณครู และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู หลังเสร็จพิธีไหว้ครู เป็นพิธีรับมอบพระเกี้ยว ของคุณครูและนักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย ที่เข้าใหม่ และกิจกรรมบูมต้อนรับนักเรียน ม.1 , ม.4
เข้าค่ายวิชาการ

 
วันเข้าพรรษา

 
      กิจกรรมเข้าค่ายวิชาการ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นดีมีปัญญา มีคุณภาพชีวิติที่ดี อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน ทั้ง 8 กลุ่มสาระให้สูงขึ้น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2554 สำหรับนักเรียนชั้น ม.1-6 คลิก ภาพกิจกรรม 
        ตัวแทนนักเรียนในแต่ละระดับชั้นนำเทียนจำพรรษา ถวายแด่พระภิกษุตามวัดต่าง ๆ ในอำเภอปราณบุรี เนื่องในวันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 
เตรียมปราณฯ เกมส์ 54

โครงการขับขี่ปลอดภัย

      ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสีในช่วงภาคบ่าย และในวันที่ 5 สิงหาคม 2554 ได้ทำพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสี "เตรียมปราณฯ เกมส์ 54 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ 84 พรรษา" เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนมีความใจเป็นนักกีฬา ชมภาพกิจกรรม
         เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554 ทางโรงเรียนได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับการอบรมโครงการขับขี่ปลอดภัย โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฮอนด้า จำกัด และศูนย์ รพช. ในการอบรมครั้งนี้มีวิทยากรจากกรมขนส่งมาให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรต่าง ๆ และแนะนำการใช้รถอย่างถูกวิธี นอกจากนี้ยังได้รับมอบหมวกกันน๊อคทุกคน
วันแม่แห่งชาติ

  
อบรมตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     เนื่องในวโรกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต 12 สิงหา มหาราชินี  ทางโรงเรียนได้จัดพิธีเทิดพระเกียรติ ถวายพานพุ่มเงินพุ่มทอง พร้อมทั้งลงนามถวายพระพร ทั้งในส่วนของโรงเรียน และชุมชนปราณบุรี
        เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ฝ่ายวิชาการได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่โครงการ/งาน/กิจกรรม/แผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีคณะครูในโรงเรียนที่ผ่านการอบรม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ 
วันวิทยาศาสตร์

 
มหกรรมดนตรีนาฏศิลป์

 
    เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โดยจัดแสดงผลงานทางวิทยาศาสตร์ ประกวดจัดบอร์ด ตอบปัญหา ประกวดชุดรีไซเคิล และประกวดร้องเพลง นักเรียนต่างให้มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากมาย
       เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ทางโรงเรียนได้จัดงานมหกรรมดนตรีนาฏศิลป์ ตามโครงการเยาวชน สำนึกไทย เทิดไท้องค์ราชันย์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระชนมายุครบ 7 รอบ โดยมีโรงเรียนสังกัด สพม.10 ส่งการแสดงนาฏศิลป์ไทย และดนตรีสากล เข้าร่วมงาน
งานเลี้ยง รัก ยินดี น้องพี่ เตรียมปราณฯ

  
ม.4-5 ทัศนศึกษาสยามนิรมิต

  
    เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 ทางโรงเรียนได้จัดงาน รัก ยินดี น้องพี่ เตรียมปราณฯ โดยในงานได้จัดให้มีกิจกรรมยินดีต้อนรับครูเข้าใหม่ กิจกรรมแสดงความยินดีที่ได้ตำแหน่ง คศ.3 และพิธีแสดงมุทิตาจิตครูทรงศรี คงแถวทอง และนักการ คุณน้าอารมย์ 
       ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ นักเรียนระดับชั้น ม.4-5 และครูที่ปรึกษา จำนวน 174 คน ร่วมกันเดินทางไปทัศนศึกษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย ณ สยามนิรมิต กรุงเทพฯ ชมการแสดงระดับโลก เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554